Jelenlegi hely

Figyelem, változás a formaldehid toxikológiai besorolásában!

A formaldehid besorolása megváltozott, rákkeltő 1B kategóriába került. A változásokat a Biztonsági Adatlapoknak már tartalmaznia kell.

A Bizottság 605/2014/EU rendelete (M8 módosítás), 2014. június 5., a műszaki és tudomá-nyos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából több anyag besorolását megváltoztatta, többek között a formaldehidet Carc. 1B kategóriába sorolta, címkézésnél a GHS08 veszélyt jelző piktogramot és H350 figyelmeztető mondatot fel kell tüntetni.

Mindezeket figyelembe véve azoknak a munkáltatóknak, akiknél a munkavállalók formal-dehid expozíciónak vannak kitéve, fontos intézkedéseket kell megtenni!
Az intézkedések végrehajtáshoz a munkavédelmi szakemberen kívül a foglalkozás egészség-ügyi szolgáltatót is igénybe kell venni.

Legjelentősebb változás, hogy formaldehidet felhasználó cégek, intézmények az ilyen expozí-ciónak kitett dolgozóira a 26/2000. EüM rendelet (Rendelet) előírásai is vonatkoznak!

A Rendelet valamennyi előírását, korlátozását, kötelezését figyelembe kell venni. Fontosabb előírások, a teljesség igénye nélkül:
- kockázatbecslést kell készíteni, az előírt protokoll szerint, és annak elkészítését leg-alább kétévenként meg kell ismételni
- a formaldehid okozta expozíciót kétévente meg kell határozni, belégzés okozta expo-zíciós koncentráció mérését dokumentálni kell
- a munkáltató köteles a munkavállalót írásban tájékoztatni, hogy rákkeltő anyaggal fog-lalkoztatja
- a Rendelet előírásainak megfelelően módosítani kell az orvosi vizsgálatok rendjét
- a munkavédelmi hatóság éves (január 10-ig), illetve szükség esetén, soron kívüli tájé-koztatása az előírt adatokkal

A formaldehid a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet mellékletében határérték-kel szabályozott anyag, az eltűrhető kockázat mértéke ismert: az ÁK és CK érték is 0,6 mg/m3.
Az expozíciót személyi mintavétellel történő meghatározását csak erre akkreditált szervezet végezheti.

Az Akusztika Mérnöki Iroda rendelkezik ezzel a jogosultsággal. Amennyiben kérdése vagy expozíciós mérési igénye van, e-mailben vagy telefonon keresse munkahigiénés szak-értőnket (jerszi.laszlo [kukac] akusztikakft.hu, +36302073048).

A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet, mely a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni véde-kezésre, és az általuk okozott egészségkárosodás megelőzésére vonatkozó előírásokat tartal-mazza, nem sorolja fel tételesen azokat az anyagokat és keverékeket, melyek a rendelet hatálya alá tartoznak.

A listát a 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) VI. melléklete, tartalmazza, 1A vagy 1B kategóriájú rákkeltő besorolással. A CLP rendeletet többször módosították, de ezeket a magyar jogtól eltérően nem vezetik át az alaprendeletbe, hanem külön módosító rendelt formájában jelentetik meg.

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) 2004-ben "nazális" rákkeltő anyagként ismertet-te a formaldehidet "ismert" emberi rákkeltőként. 2009-ben az IARC megerősítette a besoro-lást, és azt állította, hogy a formaldehid expozíció is társulhat a leukémia kialakulásához.

2011 júniusában az Egyesült Államok egészségügyi és humánügyi szolgálatának (HHS) Nem-zeti Toxikológiai Programja (NTP) felsorolta a 12. rákkeltő anyagról szóló jelentésében (12. RoC) a formaldehidet "ismert karcinogénként". Az európai osztályozásra, címkézésre és cso-magolásra (CLP) vonatkozó francia illetékes hatóság kizárta a leukémiát a formaldehidre vo-natkozó javasolt harmonizált osztályozásában releváns veszélyként. Franciaország azt javasol-ta, hogy a formaldehidet "ismert" emberi rákkeltő anyagként (1A) osztályozzák, de csak a rit-ka nasopharyngeal rák esetében.

Az ECHA nem értett egyet Franciaország javasolt osztályozásával és elfogadta az alacso-nyabb karcinogén 1B kategóriát 2014-ben. Az ECHA véleményezésében az emberen rendel-kezésre álló adatok nem indokoltak karcinogén 1A osztályozást. Az új besorolás 2014 júniusá-ban lépett hatályba, amikor az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent.

Az EUR-lex honlapján nem hivatalos, tájékoztató jelleggel közzé teszik a CLP rendelet meg-adott dátumig történő módosításait tartalmazó konszolidált változatát, de minden esetben a hivatalos módosító rendeletek tekintendők a hivatalos változatnak.

A CLP rendelet legfrissebb (2017.06.01.), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt változata letölthető az Országos Kémiai Biztonsági Intézet honlapjáról: http://okbi.hu/page.php?trid=5&dz=81

A változások átvezetésére a gyártók és importőrök felkészülési időt kaptak, mely 2017. június 1.-én lejárt. CLP rendelet előírásait az EU minden tagállamában, minden érintett vállalkozás-nak be kell tartania. A címkézési és csomagolási kötelezettség és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés a szállítói lánc minden tagjára vonatkozik – így a forgalmazókra is, beleértve a kiskereskedőket, viszonteladókat is. 2017. június 1.-je után már csak új, CLP rendeletnek megfelelő címkével (új CLP piktogramokkal, H- és P mondatokkal) és csomagolással ellátva hozhatók forgalomba.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!